استفاده از لوله اتصالات یو پی وی سی برای لوله کشی استخر ، لوله کشی جکوزی ، فاضلاب و..  به جای لوله های فلزی مزیت های بسیاری دارد . که در این مقاله سعی داریم تعدادی از این مزیت ها را برای شما شرح دهیم . یکی از کاربردهای اصلی لوله اتصالات UPVC لوله کشی استخر می باشد از این رو باید کیفیت آب در طول زمان تغییری نکند . لوله اتصالات UPVC بهترین گزینه برای داشتن آبی بهداشتی می باشد .

9 مزیت لوله اتصالات UPVC(سیسـتم لولـه کشـی نویـن UPVC)

1.بهداشتی بودن UPVC:

اسـتفاده از مـواد خـام بهداشـتی در تولیـد لولـه هـای UPVC باعـث شـده کـه بـه راحتـی در مصـارف آب آشـامیدنی و سـاخت پکیـج هـای تصفیـه آب RO و تصفیـه خانـه هـای آب شـهری قابـل اسـتفاده باشـد .

سلامت آب در لوله اتصالات upvc

 

2 .مقاوم در مقابل رسوب و عدم افت فشار :

از معایب سیستم لوله کشی فلزی رسوب گیری و افت بسیار زیاد فشار آب در ط.لانی مدت می باشد این مشکل در سیستم لوله کشی نوین به ظور کامل از بین رفته است . چرا که در این سیستم حتی در شرایط سخت مانند جکوزی های آب گرم که امکان رسوب املاح و مواد ضدعفونی کننده بسیار زیاد است این سیستم میتواند بدون افت فشار به فعالیت خود ادامه دهد.

3 .آب بندی مطمنئ لوله و اتصاالت UPVC:

در سیسـتم لولـه کشـی نویـن UPVC بر خلاف اتصالات پلی اتیلن که در نقطه اتصال دارای ضعف بود سیستم لوله کشی نوین UPVC بـا کمـک والکـراس یـا حلقـه آب این مشکل را حل کرده . علاوه بر این به دلیل مقاوت بالای لوله اتصالات UPVC در مقابل فشار امکان نشتی در این لوله اتصالات به شدت پایین می باشد .

آب بندی مطمئن لوله اتصالات upvc

 

4.قابلیــت اجــرای لولــه کشــی ارتباطــی چیلــر هــای هــوا خنــک و ارتبــاط بــرج خنــک کننــده بــا اســتفاده از لولــه اتصــاالت PN16-UPVC

 

5 .مناسب برای موتورخانه ها و لوله های ارتباطی استخر و جکوزی :

لولـه و اتصـاالت UPVC بـه علـت مقاومت بالا و قیمت مناسب جزو بهترین گزینه ها برای استفاده در موتور خانه ها می باشد . البته اتصالات پلـی اتیلـن و یـا پلـی پروپلیـن برای این منظور کارایی لازم را ندارند.

6 .اجرای بسیار آسان سیستم لوله و اتصاالت UPVC نسبت به دیگر سیستم های لوله کشی:

اسـتحکام بسـیار بـاالی آن هـا نسـبت وزن بسـیار پاییـن آنهـا کـه وزن لولـه هـای یـو پـی وی سـی یـک پنجـم لولـه هـای فـولادی اسـت از دیگـر مزیـت هـای سیسـتم لولـه و اتصـاالت UPVC مـی باشـد کـه در هنـگام حمـل و نقـل کمـک زیـادی مـی کنـد.

7 .دارای سطح صاف و صیقلی :

لوله و اتصالات UPVC از سطح داخلی صاف برخوردار است که حداقل افت فشار در انتقال سیالات را دارد.

8 .مقاومت در برابر آتش :

بـه سـختی آتـش مـی گیـرد و در غیـاب منبـع خارجـی شـعله بـه سـوخنت ادامـه نمـی دهـد. دمـای شـعله ور شـدن خـود بـه خـودی آن ۴۵۴ درجـه سـانتیگراد اسـت، کـه بسـیار بالاتـر از اکثـر مـواد سـاختمانی اسـت. در اثـر سـوختن PVC ،گاز HCl آزاد مـی شـود کـه ایـن گاز از دسرتسـی اکسـیژن بـه منطقـه ی مشـتعل شـده جلوگیـری مـی کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه PVC را مـاده ای خود خامـوش شـونده مـی نامنـد.

9 .طول عمر بالا :

مقـدار ( MRS ) فشـاری اسـت کـه در آن لولـه بـه مـدت 50 سـال عمـر مفیـد دارد . لولـه هـای پلـی اتیلـن و پلـی پروپیلـن دارای ارزش 10 مـگا پاسـکال و 8 مـگا پاسـکال هسـتند . بـا مقـدار ارزش 25 مـگا پاسـکال ، لولـه هـای UPVC دارای بهرتیـن فشـار در بیـن لولـه هـای پالسـتیکی میباشـند